Professionals de Mutuam, presents en el Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Jornada SCGiG

El XXV Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG) es va celebrar el 7 i 8 de novembre a l’auditori de l’Acadèmia sota el lema ‘Sumem salut amb les persones grans. “Let’s come together”’. Diversos professionals de Grup Mutuam hi van participar.

Sebastian Fradejas, metge de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, va presentar-hi el pòster ‘Complexitat en unitat de subaguts sociosanitària’. De la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI), la coordinadora Adela Martín va defensar el pòster ‘Prevalença de la presbiacúsia en pacients que consulten per pèrdua cognitiva a una Unitat de valoració geriàtrica integral’ i Núria López, neuropsicòloga, ‘Valoració dels tests de cribratge cognitiu per a pacients afectats d’Alteració Cognitiva lleu mitjançant CombiRoc’.

Durant els dos dies, en el congrés es van realitzar diferents taules, tallers, sessions i simposis amb presència i col·laboracions de professionals del Grup Mutuam. Marta Argilés, psicòloga dels Equips d’Atenció Psicosocial (EAPS) Barcelona, va participar en el Simposi sobre la ‘Depressió en la persona gran: una visió multidisciplinària’. Els Equips d’Atenció Residencial (EAR) van col·laborar en el projecte que Elvira Hernández, de l’Escola Universitària d’Infermeria (EUI) Sant Pau, va presentar en la taula sobre experiències en el maneig de ferides cròniques, ‘Ferides cròniques: Que hi ha a les residències?’.

L’últim dia, els grups de de treball de SCGiG van presentar les seves experiències col·laboratives. Entre les que va presentar el grup de Treball de Residències, del qual forma part Maria Rosa Planesas, directora tècnica dels EAR, es va explicar una experiència en la qual també havien col·laborat aquests equips.

L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, consolida la posta en marxa de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral a Girona

Equip UVGI HSS Mutuam Girona

Al llarg d’aquest any s’ha consolidat la posta en marxa de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI) a l’HSS Mutuam Girona, que en essència és un equip de suport sociosanitari intersectorial. Està format per un equip professional interdisciplinari que compta amb una metgessa experta en geriatria i gerontologia, una psico-geriatra, una infermera especialista en geriatria i una treballadora social. La unitat assisteix a persones grans i/o amb algun trastorn crònic no identificat que per motiu de prevenció de la seva discapacitat, fragilitat i/o alteracions cognitives, precisen d´una avaluació global, exhaustiva i integral del seu estat de salut que són derivats des de qualsevol equip d´Atenció Primària (ABS) o d´Atenció Especialitzada Hospitalària, per identificar problemes i fer una detallada valoració bio-psico-social. Aquesta unitat també pot atendre a persones ingressades per accelerar el seu procés de recuperació, no només col·laborant en àrees específiques del diagnòstic, si no també col·laborant amb l’equip interdisciplinari en àrees específiques (neuropsicologia, rehabilitació de la incontinència urinària, des-prescripció, etc.) amb la finalitat que el pacient retorni al seu domicili el mes adequat possible. Els objectius fonamentals de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral es centren en  donar suport especialitzat a l´atenció sociosanitària, en estreta col·laboració amb l´atenció especialitzada hospitalària i primària, recuperar la màxima autonomia física, psíquica i social de la persona gran, prevenir situacions de fragilitat i minorar la morbiditat i mortalitat.

El PIAI, una eina clau per una òptima assistència dels residents

PIAI i l'atenció centrada en la persona

En el marc de l’Atenció Centrada en la Persona, quan una persona gran ingressa en una residència adquireix una especial rellevància un instrument com el Pla Individualitzat d’Atenció Integral (PIAI). Aquest recull les valoracions dels professionals, informació sobre la persona i els objectius i propostes que configuraran el full de ruta per atendre les seves necessitats i donar-li suport en el projecte de vida.

El PIAI l’elabora un equip professional interdisciplinari de la residència on ingressa la persona conjuntament i de forma consensuada amb aquesta, sempre que estigui capacitada per participar-hi. En cas que no ho estigui, es demana la col·laboració d’un familiar o amic referent. A cadascun dels professionals que formen part de l’equip avaluador, els correspon una funció d’acord amb el seu perfil i funcions. Així, el terapeuta ocupacional valora el resident, per exemple, mitjançant les escales de mobilitat, el psicòleg utilitza instruments com les escales de demència, els infermers analitzen la medicació que pren i el treballadors socials en confeccionen la història de vida. Per a l’elaboració d’aquesta, és imprescindible conèixer les preferències i els hàbits de la persona gran, ja sigui preguntant-li a ella o a algú del seu entorn. Es tracta d’una eina dinàmica, que recull informació al llarg de tota l’estada del resident i que esdevé clau per acompanyar-la en el seu projecte de vida.

PIAI i l'atenció centrada en la personaEl resultat de tot això és una radiografia de com veu l’equip professional al resident. A partir d’aquí, s’estableixen uns objectius i unes recomanacions, que han de ser preferiblement pactats amb la persona, per tal que millori o preservi la seva qualitat de vida. El PIAI hauria d’incorporar, no només el disseny del pla, sinó també el desplegament dels recursos que facin efectiu aquest projecte de vida. A més, l’organització hauria de ser prou dinàmica i flexible per adaptar-se a les particularitats de la persona.

Actualització permanent

El document que recull aquesta informació ha d’estar a disposició de tots els professionals del centre, ja que es tracta del seu pla d’atenció i vida, però n’hi ha d’haver un en concret que sigui el de referència, el que l’acompanyi en el seu dia a dia i li doni suport en el procés d’adaptació a la seva “nova llar“. Més enllà del disseny del PIAI en el moment d’ingrés, cal fer un seguiment regular del compliment dels objectius i una revisió cada any o abans si cal, en cas que es produeixi un canvi significatiu en la persona. En definitiva, ha de ser una eina flexible i actualitzada, que posi sempre la persona en el centre de l’atenció i que la involucri amb la finalitat última de respectar qui ha estat abans d’ingressar a la residència i qui vol continuar sent.

Amb la col·laboració de Carolina Ferrero, Àrea Residencial i Atenció Domiciliària de Grup Mutuam

 

La Dra. Adela Martín rep un dels premis a l’Excel.lencia Professional que atorga el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Premi a l'Excel.lència del Col.legi de Metges

La responsable de la UVGI –Unitat de Valoració Geriàtrica Integral– de Mutuam MPS, Dra. Adela Martín, va rebre un dels premis a l’Excel.lència Professional que atorga anualment el Col.legi Oficial de Metges de Barcelona, en un acte celebrat el passat dilluns dia 23 de novembre al Teatre Romea de Barcelona. L’acte va comptar amb la presència del President de la Generalitat, Sr. Artur Mas, qui va lliurar els premis guardonats. En representació del Grup Mutuam, va assistir-hi el director de l’Àrea Sanitària, Dr. Josep Ballester.