Contacta amb nosaltres  
×
Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Dades de contacte dels responsables

GRUP MUTUAM
(MUTUAM MPS; MUTUAL GESTION INTEGRAL S.L.U.; RESIDÈNCIES MUTUAM S.L.U..; MUTUAM A CASA S.LU.; UTE RESIDENCIA VILASECA; FUNDACIO PRIVADA MUTUAM CONVIURE)

Carrer Provença, 392, 7ª planta, 08025 (Barcelona)
T. 932479440
lopd@mutuam.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT
Quins tractaments portem a terme amb les seves dades personals?Quina és la base que ens legitima a tractar les seves dades personals?
1. Les dades personals seran tractades amb la finalitat de prestar el “Servei Gent Gran”, i poder-li oferir les seves avantatges; servei d’orientació social (accés directe a un equip d’orientadors socials), organització d’activitats lúdiques i culturals específiques per a gent gran, enviament de la revista Mutuament, i descomptes en la majoria de serveis que pugui necessitar.

La base de legitimació és la execució del contracte de prestació de serveis.

D’acord amb l’article 9 apartat (h) del Reglament Europeu 2016/679, el tractament és necessari (…) diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social.

En tot cas, al captar dades de salut, tractarem les seves dades sempre que ens hagi donat el seu consentiment. Per tant, la base que legitima el tractament de les seves dades de salut és un consentiment exprés.

2. Les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar els següents serveis :
Mutuam en casa: servei d’atenció a domicili personalitzat segons les necessitats i gestionar els nostres recursos per a donar una solució adequada.
Servei de teleassistència: tramitar l’enviament i pagament del servei perquè el proveïdor pugui gestionar la instal·lació i manteniment i prestar assistència a la seva central d’alarmes.
3. Si és usuari/a dels serveis residencials, podem tractar les seves dades per proporcionar-li els següents serveis residencials de Mutuam:
Apartaments: gestionar la seva estada i proporcionar-li el lloguer dels nostres apartaments. Tanmateix, tractem ses teves dades per proporcionar-li serveis assistencials, domèstics i lúdics del propi recurs.
Residències geriàtriques: tanmateix, gestionar la seva estància a les nostres residències geriàtriques i oferir-li un servei d’assistència continuada per equips altament professionalitzats.
Centres de dia: serveis d’atenció diürna multidisciplinar i organització d’activitats adequades a les seves necessitats.
4. Les seves dades són necessàries per la prestació dels següents serveis sanitaris:
• Assistència sociosanitària en els nostres hospitals sociosanitaris d’acord amb el seu diagnòstic.
• Assistència sociosanitària en els nostres hospitals de dia.
• Prestació d’Atenció Domiciliària i Equips de suport especialitzats (PADES)
• Activitats assistencials en les residències geriàtriques assignades pel Servei Català de la Salut, a través dels nostres equips d’atenció residencial (EAR)
• Unitat de valoració geriàtrica integral (UVGI) amb la finalitat de prevenir, avaluar i abordar situacions de fragilitat o alteracions cognitives i efectuar una valoració íntegra del seu estat de salut.
• Suport i atenció psicosocial en els processos de dol a través dels equips d’Atenció Psicosocial de l’Obra Social La Caixa, gestionats per Mutuam.
5. Gestionar i tramitar les diferents assegurances que Mutuam ofereix.La base de legitimació és l’execució del contracte de l’assegurança.
6. Tractem les seves amb la finalitat d’oferir més informació sobre els nostres serveis, així com resoldre qualsevol qüestió o dubte que ens faci arribar via telefònica o per correu electrònic.

La base de legitimació és l’execució del contacte de prestació de serveis.

7.  Podrem tractar les seves dades per mostrar el contingut de la web, el blog i els butlletins digitals, sol·licitat per l’usuari d’acord amb la Política de Cookies i la Política de Privacitat del nostre lloc web www.mutuam.cat i del nostre blog www.mutuamblog.comLa base de legitimació és l’autorització del receptor de la informació.
8. Si desitges treballar amb nosaltres tractarem les dades personals que ens facis arribar a través del formulari de sol.licitut de treball que tenim a disposició a la nostra web.
T’informem que tractarem les teves dades amb la finalitat d’incorporar-te al procés de selecció de Grup Mutuam.
La base de legitimació és el teu consentiment perquè tractem les teves dades per la finalitat d’incorporar-te al nostre procés de selecció.

QUINS DRETS POT EXCERCIR?

Quins drets pot exercir ?

• Té dret a que l’informem si estem tractant dades teves.

• Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.

• En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas l’utilitzarem únicament per l’exercici o defensa de reclamacions.

• En determinats casos podrà oposar-se perquè tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, excepte que per motius legítims imperiosos o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

• Dret a revocar el consentiment.

• Dret a la portabilitat de les dades, si és aplicable. Té dret a copiar i transferir dades des de la nostra base de dades a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

Per més informació sobre aquests drets, posis en contacte amb nosaltres a:

lopd@mutuam.com

COM POT EXECERCIR ELS SEUS DRETS?

Per exercir els seus drets haurà de presentar un escrit a l’adreça que consta a l’encapçalament o enviar un comunicat al correu electrònic a lopd@mutuam.com
En aquest escrit o comunicat s’haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i caldrà acompanyar-se del DNI o document identificatiu equivalent.
Si vol disposar d’un model per fer-ho es podrà:
• O bé utilitzar un model oficial de l’Agència: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
• O bé sol·licitar-nos un model a lopd@mutuam.com
Tanmateix, l’informem que si no rep resposta satisfactòria en l’ús de l’exercici dels seus drets o en la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la AGPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan 6, 28001-Madrid.

DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

1 a 3: Les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre es mantingui en vigor la relació contractual i en tot cas es conservaran durant els plaços mínims previstos per la normativa aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats i el deure de conservació.
En qualsevol cas, les seves dades seran cancel.lades transcorregut el període de conservació segons estipuli la normativa vigent.
4 a 7: Les dades personals proporcionades per la prestació d’assistència sanitària es conservaran durant el temps adequat a cada cas (atenent a criteris mèdics i legals)
Les històries clíniques han de conservar-se durant un termini mínim de 15 anys des de la data d’alta de cada procés assistencial d’acord amb l’establert a la llei 21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i a l’autonomia del pacient i a la documentació clínica.
Superat aquest termini mínim i havent finalitzat la relació assistencial i contractual, es mantindran les dades degudament bloquejades i anonimizades durant el termini corresponent a la prescripció legal.
8: Les teves dades personals seran tractades i conservades durant el procés de selecció.

DESTINATARIS DE LA CESIÓ

1.Per la correcta prestació del servei les seves dades de caràcter personal poden ser comunicades a les empreses del GRUP MUTUAM. Les empreses que formen part del GRUP MUTUAM són:

MUTUAM M.P.S.
V08210676
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona
MUTUAL GESTION INTEGRAL, S.L.U.
B61902714
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona
UTE RESIDENCIA VILASECA
U-62495205
Carrer del Requet de Fèlix, 35, 43480 Vila-seca, Tarragona
MUTUAM A CASA, S.L.U.
B61307799
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona
RESIDÈNCIES MUTUAM S.L.U.
B62945860
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona
FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE
G60076692
Carrer Ausiàs Marc nº39 -08010- Barcelona

 

2. Institut Català de la Salut (ICS) de la Generalitat de Catalunya y Direcció General de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya.
Finalitat de la cessió: En el marc de la prestació dels serveis d’assistència sanitària i social que presta GRUP MUTUAM, les seves dades poden ser cedides o comunicades al Institut Català de Salut i a la Direcció General de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya amb l’exclusiva finalitat de prestar el o els serveis sanitaris o d’assistència.
Legitimació de la cessió: La comunicació és necessària per la prestació dels serveis sanitaris i/o d’assistència.
3. Creu Roja Espanyola.  Finalitat de la cesió: Les dades podran ser comunicadesw a Creu Roja Espanyola amb l’exclusiva finalitat de prestar els serveis de teleassistència domicliària. d’assistència. Legitimació de la cesió: la comunicació és necessària per a la correcta prestació dels serveis de telassistència domiciliària.
4. Per requeriment legal
Finalitat de la cessió: Quan es requereixi legalment per l’Administració, els cossos i forces de l’estat; quan o requereixin Organismes d’Inspecció, les autoritats judicials, etc.
Legitimació de la cessió: Compliment d’una obligació legat aplicable al responsable del tractament.
5. Moviments i transferències internacionals de dades: no es produeixen.
6. Encarregats del tractament
Finalitat de la cessió: Per garantir l’adequada prestació del servei resulta necessari que determinats proveïdors tractin dades per compte del responsable o com encarregats del tractament de dades personals. Aquestes entitats poden ser els prestadors externs de serveis mèdics, empreses subcontractades per la prestació de serveis assistencials concrets, empreses d’emmagatzematge o digitalització, gestories o assessories, empreses de destrucció de documents, etc.
Legitimació de la cessió: Existència d’un contracte d’execució d’encàrrec.

 

DESTINATARIS DE LA CESIÓ

Origen de les dades: Dades personals, procedeixen del propi interessat.
Dades proporcionades pel Servei Català de Salut, necessaris per la prestació de serveis sanitaris.

Categoria de les dades:
Dades de caràcter identificatiu i de contracte, con són nom i cognoms, núm. DNI, núm. de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic, imatge.
Dades dels familiars més propers, firma.
Dades de salut, segons el servei es poden tractar les següents categories:

1. Dades d’identificació del pacient i de l’assistència:
a) Nom i cognoms del pacient.
b) Data de naixement.
c) Sexe.
d) Domicili habitual y telèfon, en cas de localitzar-lo.
e) Data d’assistència i d’ingrés, si procedeix.
f) Indicació de la procedència, en cas de derivació d’aquest a un altre centre assistencial.
g) Servei o unitat en que es presta l’assistència, si s’escau.
h) Número d’habitació i de llit, en cas d’ingrés.
i) Metge responsable del pacient.
j) Tanmateix, quan es tracta d’usuaris del Servei Català de la Salut i l’atenció es presta per compte de l’esmentat ens, ha de fer-se constar també el codi d’identificació personal que consta a la targeta sanitària individual.

2. Dades clíniques assistencials:
a) Antecedents familiars i personals, fisiològics i patològics.
b) Descripció de la malaltia o el problema de salut actual i motius successius de consulta.
c) Procediments clínics emprats i els seus resultats, amb els dictàmens corresponents emesos en el cas de procediments o exàmens especialitzats i també les fulles de inter consulta.
d) Fulles de curs clínic, en cas d’ingrés.
e) Fulles de tractament mèdic.
f) Fulla de consentiment informat, si procedeix.
g) Fulla d’informació facilitada al pacient en relació amb el diagnòstic i el pla terapèutic prescrit, si procedeix.
h) Informes de epicrisis o d’alta, en el seu cas.
i) Document d’alta voluntària, en el seu cas.
j) Informe de necròpsia, si existeix.
k) En cas d’intervenció quirúrgica, ha d’incloure’s la fulla operatòria i l’informe d’anestèsia i, en cas de part les dades de registre.

3. Dades socials:
Informe social, si procedeix.