Contacta amb nosaltres  
×
Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Comitès i comissions assistencials

La garantia del compromís amb l’usuari i el professional

comite recerca ok

Comitè de Recerca i Docència

Constituït l’abril de 2016, el Comitè de Recerca i Docència té la finalitat d’estimular la presentació i implementació de projectes que tinguin interès per als professionals i que estiguin alineats amb els interessos de l’entitat. Per a això, facilita suport metodològic, formació i informació.
Està integrat per representants dels diferents serveis del Grup Mutuam i assessors experts
col·laboradors de la nostra Institució.

Els seus àmbits de treball principals són:

  • Atenció farmacèutica
  • Cures pal·liatives
  • Geriatria/Malaltia crònica
  • Psicosocial
  • Qualitat i gestió
comite etica
Comitè d’ètica
Grup Mutuam disposa, des del 2009, d’un Comitè d’Ètica Assistencial (CEA), un comitè consultiu i interdisciplinari que té com a missió promoure l’aplicació de l’ètica en l’assistència i analitzar i assessorar en els possibles conflictes ètics que es produeixin en qualsevol dels seus recursos assistencials. Constituït per 15 membres, es reuneix mensualment i tracta temes com els abordatges ètics del rebuig al tractament, del dret a la intimitat o de la sexualitat en els centres residencials.
Des del CEA s’està promovent la creació d’Espais de Reflexió Ètica (ERESS) per fomentar el respecte dels drets i deures de les persones incorporant els principis ètics i les bones pràctiques en l’assistència diària contribuint així que l’atenció sigui centrada en la persona. 6 dels nostres recursos ja disposen d’ERESS.
comite farmacia
Comitè de farmàcia
Amb la missió de promoure l’ús racional dels medicaments i dels productes sanitaris, Grup Mutuam va crear l’any 2009 el Comitè de Farmàcia com a òrgan d’assessorament, consulta, coordinació i informació. Aquest es reuneix mensualment i els seus objectius van orientats a definir polítiques d’utilització de medicaments i productes sanitaris amb criteris de qualitat, efectivitat i eficiència.
comite infermeria
Comitè d’infermeria
Format per un equip de 18 professionals d’infermeria de totes les àrees del grup, la seva missió és visualitzar, analitzar i avaluar la qualitat i la seguretat en l’assistència, mitjançant un model integral i personalitzat que garanteixi l’aplicació de cures segures, innovadores i de qualitat. Es reuneix un cop al mes. Alguns dels projectes desenvolupats han estat: la higiene de mans, el lideratge i els valors en l’atenció i la seguretat en l’administració de medicació.
comissio qualitat
Comissió de qualitat
Amb la vocació de treballar de forma homogènia i conjunta en la millora contínua de l’assistència, Grup Mutuam s’ha dotat d’una Comissió de Qualitat formada per un grup multidisciplinari amb representants de tots els seus centres i recursos que es reuneix mensualment. Es tracta de l’eina per desenvolupar el Pla de Qualitat de Mutuam a cada centre i promoure la millora contínua i l’acreditació ISO-9001.
comissio centrada en la persona

Comissió d’Atenció Centrada en la Persona
Constituïda a l’octubre de 2017, la Comissió d’ACP està formada per 15 professionals de diferents serveis del Grup i té com a principals objectius poder compartir les bones pràctiques que estan englobades dintre del model d’ACP i dissenyar estratègies conjuntes entre les dues àrees per donar una atenció més personalitzada. Així mateix es pretén apropar aquest model assistencial als serveis centrals que donen suport als centres i poder fer divulgació interna/externa dels projectes de millora que es porten a terme als centres, així com ser un observatori de les novetats en el model ACP (jornades, publicacions, formació). 

BLOG