Comitè de Farmàcia de Grup Mutuam: qualitat i racionalitat en l’ús dels medicaments

Abril 13, 2018

El Comitè de Farmàcia i Producte Sanitari és un dels cinc comitès de què s’ha dotat el Grup Mutuam per fer efectiu el seu compromís amb la qualitat professional. Creat l’abril del 2009, es tracta d’un òrgan de caràcter multidisciplinari que depèn de la Direcció de l’Àrea Sanitària i que té com a missió promoure l’ús racional dels medicaments i dels productes sanitaris mitjançant l’assessorament, consulta, coordinació i informació a totes les àrees assistencials de l’entitat. L’increment de la complexitat de l’atenció i l’envelliment de la població comporten un repte en la selecció i l’ús de medicaments per les diferents possibilitats i nous tractaments que es generen.

D'acord amb l'OMS, la selecció de medicaments és un "procés continu, multidisciplinari i participatiu basat en l'eficàcia, seguretat, qualitat i cost dels medicaments a fi d'assegurar l'ús racional dels mateixos”. L’ús racional de medicaments comporta una millora en la gestió de recursos i en la qualitat de l’assistència sanitària al pacient. L’optimització de la teràpia farmacològica es pot aconseguir seguint tot un seguit de principis i pràctiques, que impliquen a diversos estaments professionals.

El Comitè de Farmàcia i Producte Sanitari assessora la Direcció i els professionals de Grup Mutuam sobre tot allò referent a la política i guies de selecció i a l’administració i utilització de medicaments i avalua els medicaments que s’inclouen en la Guia Farmacoterapèutica (GFT), així com el material sanitari per utilitzar als centres. A més, és l’òrgan encarregat de desenvolupar  la Guia d’Equivalents Terapèutics i altres guies, protocols i procediments referents a la teràpia farmacològica i al material sanitari.

El Comitè es reuneix trimestralment i s’hi analitza la documentació per a la inclusió o exclusió de productes en la GFT o en el catàleg de producte sanitari, per a les revisions de la GFT i el catàleg anual i per a la valoració de temes de seguretat relacionats. En formen part representants tant de les diferents disciplines com dels diferents centres del Grup Mutuam. La meitat dels seus membres es renoven cada quatre anys, excepte la Cap del servei de farmàcia, la direcció de l’Àrea Sanitaria i la Direcció d’infermeria, que són membres permanents. Actualment, integren el Comitè: Marta Hernández, cap de Servei de Farmàcia, com a presidenta; Anna Agustí, farmacèutica de l’Hospital Sociosanitari de Girona, com a secretària; i el doctor Josep Ballester, director de l’Àrea Sanitària, Pepa Romero, directora d’Infermeria, la doctora Assumpta Lladó, metgessa del Centre Residencial Fontflorida, Ester López, coordinadora d’Infermeria de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, Blanca Llagostera, farmacèutica dels EAR, i la doctora Dolors Quera, coordinadora mèdica de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, com a vocals.


Deixa un comentari