Contacta amb nosaltres  
×
Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)

Una assistència multidisciplinària al malalt pal·liatiu i la seva família

Els equips PADES són un recurs de la xarxa sanitària pública a Catalunya. Es tracta d’equips formats per experts en cures pal·liatives i en l’atenció a les persones amb malaltia crònica avançada, integrats per professionals de l’àmbit de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia. La seva actuació es porta a terme en el domicili i les cures pal·liatives contemplen una atenció integral del pacient que es troba en un procés de final de vida i de la seva família.

Grup Mutuam gestiona nou equips de PADES convencionals a la ciutat de Barcelona i un a la ciutat de Girona, a més d’un equip PADES d’atenció continuada a Barcelona

Principals funcions

  • Garantir una atenció sanitària integral, social, emocional i espiritual durant el procés de la malaltia.
  • Aconseguir un control òptim dels símptomes i molèsties que puguin aparèixer.
  •  Oferir educació sanitària per facilitar les atencions que la persona malalta necessita, responent els dubtes que puguin tenir tant el pacient com la família o cuidador principal.
  • Coordinar-se amb altres dispositius de la xarxa sanitària i social (serveis socials, CAP, EAR, ESIC, hospitals sociosanitaris, hospitalització domiciliària, hospitals d’aguts, etc.).
  • Facilitar l’adaptació a les pèrdues inherents al procés de malaltia.

Com treballem:

  • Ens activem des de qualsevol dispositiu de la xarxa sanitària pública.
  • Ens desplacem al domicili i fem una valoració integral.
  • Realitzem visites de seguiment segons les necessitats.
  • Oferim atenció sanitària als pacients les 24h del dia dels 365 dies de l’any a Barcelona.

Contacta amb els equips PADES

Atenció continuada de 8h a 8h (24h), de dilluns a diumenge, tots el dies de l’any

silvia.aviles@mutuam.com

BARCELONA

SEU: C/ AUSIÀS MARC, 39

PADES DRETA EIXAMPLE

padesdr@mutuam.com

PADES LES CORTS

padescorts@mutuam.com

PADES ESQUERRA EIXAMPLE

padeses@mutuam.com

BARCELONA

SEU: C/ MATANCES, 33

PADES GUINARDÓ NOU BARRIS SUD

padesguinardo@mutuam.com

PADES SANT ANDREU

padessantandreu@mutuam.com

PADES SANT MARTÍ

padesm@mutuam.com

BARCELONA

SEU: C/ MARE DE DEU DE LA SALUT, 49

PADES GRÀCIA

padesgrmutuam.com

Preguntes freqüents

El servei està especialitzat en atendre les persones amb malalties oncològiques (càncer) o amb malalties cròniques avançades. Qualsevol persona té dret a una atenció pal·liativa en el seu domicili, sempre que es compleixin els requisits bàsics (que la pròpia malaltia ho permeti i disposar d’un entorn cuidador adequat).

L’assistència dels PADES és especialitzada, per tant l’ha de sol·licitar el metge de capçalera o, directament, els professionals de l’hospital on la persona estigui ingressada.

En un termini màxim de 48 hores des de la recepció de la sol·licitud, l’equip PADES que li pertoqui per zona es posarà en contacte amb la persona o família per acordar el dia i hora que passaran pel domicili a fer la primera visita.

No. A Barcelona ciutat els recursos sociosanitaris estan distribuïts per territoris (cada territori està format per diferents districtes/barris de la ciutat) i en funció del lloc on es trobi la persona se li assignarà un equip o un altre. Per exemple, si quan se sol·licita la visita de PADES el pacient és a casa seva, l’equip que hi anirà serà el del territori on viu.  En canvi, si  la persona està ingressat/da en un hospital o clínica privada o residència, l’atendrà el PADES del territori on s’ubiqui el centre.

Els equips PADES ofereixen una cobertura de 24 hores al dia els 365 dies de l’any. Durant el dia, de dilluns a divendres, de 8h a 20h, els pacients són atesos pels professionals del seu PADES de referència. Els caps de setmana, festius i les nits seran atesos pels professionals dels PADES d’atenció continuada que estan de guàrdia.  

La freqüència de visites varia en funció de l’estat de la persona que pateix una malaltia i de les seves necessitats. A partir de la primera visita, s’estableixen uns canals que permeten una comunicació fluïda entre la persona/família i l’equip. Qualsevol canvi en l’estat de la persona que pateix la malaltia, qualsevol dubte que tinguin respecte com l’han d’atendre o altres aspectes caldrà comunicar-lo a l’equip per tal que aquest pugui vetllar perquè l’atenció que rebi la persona i els seus familiars sigui sempre l’adequada.

No, l’equip PADES és un equip especialitzat de suport a l’equip d’atenció primària, no el substitueix. De fet, el PADES i l’Atenció Primària treballen de forma coordinada i integrada.

El PADES no és un servei d’emergència. La persona podrà contactar amb el seu equip o amb l’equip de guàrdia telefònicament i, si es considera necessari, els professionals  faran una visita presencial a domicili o bé faran les gestions necessàries per tal de poder donar resposta a la situació en el dispositiu més adient (trasllat al CUAP o Hospital d’agut, ingrés a l’Hospital Sociosanitari, etc.).

Els equips dels PADES estan formats per professionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la psico-oncologia, per tal de poder donar resposta a totes les necessitats de la persona/família. Per a l’abordatge d’altres funcions que requereixin d’auxiliars sanitàries, auxiliars de la llar, voluntariat, etc., els professionals proporcionaran tota la informació i s’encarregaran de les gestions oportunes.

BLOG