L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, consolida la posta en marxa de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral a Girona

Novembre 29, 2016

Al llarg d'aquest any s'ha consolidat la posta en marxa de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI) a l'HSS Mutuam Girona, que en essència és un equip de suport sociosanitari intersectorial. Està format per un equip professional interdisciplinari que compta amb una metgessa experta en geriatria i gerontologia, una psico-geriatra, una infermera especialista en geriatria i una treballadora social. La unitat assisteix a persones grans i/o amb algun trastorn crònic no identificat que per motiu de prevenció de la seva discapacitat, fragilitat i/o alteracions cognitives, precisen d´una avaluació global, exhaustiva i integral del seu estat de salut que són derivats des de qualsevol equip d´Atenció Primària (ABS) o d´Atenció Especialitzada Hospitalària, per identificar problemes i fer una detallada valoració bio-psico-social. Aquesta unitat també pot atendre a persones ingressades per accelerar el seu procés de recuperació, no només col·laborant en àrees específiques del diagnòstic, si no també col·laborant amb l’equip interdisciplinari en àrees específiques (neuropsicologia, rehabilitació de la incontinència urinària, des-prescripció, etc.) amb la finalitat que el pacient retorni al seu domicili el mes adequat possible. Els objectius fonamentals de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral es centren en  donar suport especialitzat a l´atenció sociosanitària, en estreta col·laboració amb l´atenció especialitzada hospitalària i primària, recuperar la màxima autonomia física, psíquica i social de la persona gran, prevenir situacions de fragilitat i minorar la morbiditat i mortalitat.


Deixa un comentari