S’implanta la targeta “TSI Cuida’m”, amb uns objectius molt especials

Desembre 3, 2015

Des de novembre de 2015 i d’acord els objectius del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, ja està implantada a tot el territori de Catalunya. El desplegament del projecte va iniciar-se al desembre de 2012 i al llarg del 2015 s’ha estès a la resta de regions sanitàries.

Aquesta targeta sanitària identifica a persones que degut al seus perfils clínics específics necessiten unes actuacions diferents i especials en relació als professionals i als serveis sanitaris. Permet que les persones siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar l’atenció adaptada a les seves necessitats, en el moment d’accés als serveis de salut.

Objectius d’una targeta especial

  • Millorar l’atenció a les necessitats especials d’aquestes persones amb un tracte més adequat
  • Facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones i garantir una comunicació més fluïda amb pacients, familiars i cuidadors.
  • Si la situació clínica ho permet, facilitar que familiars i cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies,
  • Facilitar que aquestes persones puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals.

Quines persones poden identificar-se amb aquesta targeta?

Persones que pateixen patologies o diagnòstics com: demència (amb nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4), discapacitat intel·lectual greu i profunda, discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista i dany cerebral.

Com es pot sol·licitar la targeta "TSI Cuida’m" ?

La sol·licitud l’han de fer els metges, per iniciativa seva o prèvia sol·licitud de la persona assegurada o del seu familiar o tutor, mitjançant l’imprès que ha d’incloure la valoració del metge.

  • En casos de patologies de demències i dany cerebral, pot sol·licitar-la al metge d'atenció primària.
  • Per a la resta de patologies, les sol·licituds les poden fer el psiquiatres i psicòlegs dels centres de salut mental d’adults (CSMA), i infantils i juvenils (CSMIJ) i els serveis especialitzats en salut mental per a discapacitats intel·lectuals (SEMSDI), ateses en els centres de desenvolupament. I els pediatres d'atenció primària, en el cas dels infants.

Elaborat pel CatSalut

 


Deixa un comentari