Grup Mutuam implementa un projecte per a la millora contínua de la qualitat en tots els centres i serveis

Projecte Qualitat

L’aposta per la qualitat ha estat i és un dels pilars en què es fonamenta el dia a dia i l’evolució de Grup Mutuam. Aquesta vocació ha quedat reflectida els darrers anys en la creació d’una Direcció Tècnica de Qualitat i una Comissió de Qualitat, que té com a finalitat difondre en els centres els conceptes i la filosofia de la millora d’aquesta com un element més dintre del procés assistencial, i també en la inclusió de la qualitat en els cinc eixos que integren l’actual Pla estratègic, elaborat per l’entitat.

És en el marc d’aquest Pla que es posa en marxa un projecte amb vigència 2017 – 2020 que té com a objectiu impulsar la millora contínua fent que tots els centres i serveis vagin en la mateixa direcció cap a l’assoliment d’un sistema de gestió de la qualitat. Amb l’assessorament d’una consultoria especialitzada en el tema, ja s’estan portant a terme sessions i tallers per identificar quins són els riscos, necessitats i aspectes a millorar, però també oportunitats i possibles accions de millora, evitant centrar-se únicament en els resultats. Més endavant, també es treballaran les qüestions esmentades amb els grups d’interès de l’entitat per tal de poder elaborar un complet Pla de Qualitat amb accions concretes que ens facin avançar.

El treball es porta a terme en grups heterogenis de no més de 25 persones, amb la finalitat que tothom pugui fer aportacions des de la seva pròpia experiència en una àrea i perspectiva concreta. A partir de les primeres sessions, s’ha fet una anàlisi inicial i també s’ha creat un petit grup motor, encarregat d’impulsar les accions de millora i desenvolupar el projecte al llarg dels propers anys, format pel director general, el director de l’Àrea Sanitària, el director de l’Àrea Residencial i la cap de Servei de Qualitat. El projecte té un recorregut de quatre anys i ja hem assolit aproximadament el 50 per cent dels objectius que ens vam plantejar en arrencar-lo. En paral·lel a la implementació de les primeres accions, s’estan fent avaluacions dels diferents centres i serveis

Aquest nou model persegueix una mirada més orientada a la millora contínua, i això suposa un canvi del paradigma tradicional que treballa la qualitat des d’una perspectiva més basada en resultats d’indicadors. Els professionals han de ser capaços de fer suggeriments per millorar diferents situacions amb la vista posada en la satisfacció de les persones usuàries, però també d’identificar les necessitats pròpies, analitzar què s’espera, què no funciona tal i com es voldria i què fa un mateix per intentar revertir-ho.

Es tracta, en definitiva, de dotar-nos d’una metodologia que permeti a tothom treballar de la mateixa manera, sabent què fa l’altre i entenent l’objectiu final de tot plegat, de manera que totes les persones de Grup Mutuam se sentin integrades i partícips d’aquest objectiu corporatiu estratègic. La qualitat haurà de ser, doncs, el paraigües de tota la nostra activitat.

Ainhoa Torner

Cap de Servei de Qualitat

Grup Mutuam

Comissió de Qualitat: treballar millor per atendre millor

Comissió Qualitat Mutuam

La Comissió de Qualitat (CQ) es va crear amb la finalitat d’ajudar a difondre als centres els conceptes i la filosofia de la millora de la qualitat com un element més dintre del procés assistencial. Així, pretén ser l’estímul per aconseguir una millor forma de treballar i uns millor resultats que permetin a Grup Mutuam tenir usuaris més satisfets i augmentar la seva competitivitat en l’entorn. Així mateix, l’existència d’aquest òrgan constitueix en sí un treball preventiu de preparació cap a les futures exigències que des de l’administració se’ns demanaran i que estan orientades a l’assoliment d’acreditacions.

Creada l’any 2013, aquesta comissió vetlla per l’acompliment dels objectius estratègics, alineats amb la Missió, Visió i Valors del Grup Mutuam, tot i que, a nivell més funcional – operatiu,  la seva missió és vetllar per la seguretat i la qualitat de l’assistència amb una millora continua dels processos centrats en la persona. En aquest sentit, es marca com a objectius específics: definir una estructura organitzativa per facilitar el desenvolupament dels objectius de Qualitat, utilitzar el model ISO com a metodologia per millorar els processos assistencials i organitzatius dels recursos del Grup, adequar els objectius i indicadors de qualitat a les peculiaritats de cada recurs o centre i crear una estructura que permeti homogeneïtzar i compartir les actuacions de millora.

Metodologia de treball

La CQ és un grup operatiu, que depèn de la Direcció Tècnica de Qualitat i està format per un representant de cada centre/servei del Grup Mutuam. Treballa conjuntament amb la direcció del centre/servei en la millora contínua de l’assistència, la responsabilització dels professionals en mesurar la qualitat de la seva activitat, la introducció de metodologia per avaluar l’atenció que donem a les persones que atenem i l’anàlisi del que fan altres centres per poder adaptar-ne les bones pràctiques. S’hi treballa i es tracten tots els temes relacionats amb els processos de l’estada de l’usuari als centres o serveis.

Durant el procés de treball de la Comissió, es potencia la participació, comunicació, col·laboració, consens i treball en equip entre els diferents professionals de tots els centres/serveis. L’objectiu, tenint en compte que aquesta àrea aporta molt, tant per a la gestió com per la millora contínua de l’assistència, és definir com cal actuar en situacions concretes i ho fem intercanviant i compartint coneixement i utilitzant una comunicació formal, estructurada i assertiva per a la millora de la pràctica assistencial.

Arribar lluny definint cada pas

Les accions que la CQ porta a terme per assolir els seus objectius són:

  • Formació dels responsables amb sessions periòdiques de reforç sobre nocions bàsiques del model ISO i eines i tècniques de millora contínua.
  • Reflexió i plantejament, en el marc de les sessions, de 3-4 objectius de millora assistencial, d’indicadors d’avaluació significatius i de metodologies per comunicar i fer partícips a la resta de professionals.
  • Posada en marxa el desenvolupament dels objectius, amb seguiments cada 3-4 mesos.
  • Descripció d’un quadre de comandament d’indicadors bàsic que cada responsable ha de consensuar amb la seva direcció (tenint en compte les fonts d’informació assistencials).
  • Integració de les demandes requerides des de l’administració pública en les activitats de Qualitat de cada centre.
  • Anàlisi dels registres utilitzats en els centres, basant-nos en els homogeneïtzats per la ISO.
  • Difusió dels protocols comuns realitzats per la ISO, dels protocols específics d’ingrés d’estada i comiat i dels procediments de major interès a decidir en el grup o segons interessos de les direccions.

La Comissió es reuneix un cop cada dos mesos, amb una convocatòria formal i un ordre del dia. Actualment, l’equip està format per 29 professionals de diferents recursos (Sonia Gispert, Liliana Ramírez, Gemma Lana, Syra Comino, Marta Sánchez, Mónica Robles, Nuria Álvarez, Encarna Rodríguez, Mª Angeles de Miguel Mora, Pepi de Haro, Noemí Sech, Irina Gabor, Isabel Luna, Enrique Carlos Juan Aranda, Marina Corpas, Marta Cantaré, Susana Jofre, David Fernández, Marta Sopena, Sergio Martínez, Nuria López, Quique Martínez, Patricia Amorós, Susana Cañete, Meritxell Naudeillo, Marta Soler, Milagros Sánchez, Anna Frutós, Helena Ginés, Laura Moreno) i la Directora Tècnica de Qualitat, Ainhoa Torner.