L’administració segura de la medicació centra la formació interna a la Residència Vila-seca per a gent gran

Abril 30, 2019

L'administració segura de la medicació és un procediment mitjançant el qual es proporciona un medicament a un pacient. L'ha de dur a terme personal sanitari qualificat i s'ha de garantir en tot moment, la seguretat del pacient. Es per tot això que per poder garantir aquesta seguretat i amb l'objectiu d'aportar coneixements i evitar possibles incidències relacionades amb l'administració de medicació, l'equip d'infermeria de la Residència Vila-seca, va organitzar el 2 d´abril una formació relacionada amb l'administració segura dels medicaments i les diferents vies d'administració.

La seguretat del pacient és un principi fonamental en atenció sanitària. Les persones ateses que requereixen d'atenció i cures, en centres residencials presenten unes característiques especials que els fan molt vulnerables. Generalment, són persones d'edat avançada, amb deteriorament cognitiu o funcional, en situació de dependència, amb una o varies malalties cròniques i sovint, polimedicat. És un fet que la prescrioció de medicacments, augmenta amb l'edat, igual que amb les malalties cròniques diagnosticades. Alguns estudis estimen que en persones majors
de 65 anys la mitjana diària de fàrmacs consumits és de 4,2-8 fàrmacs diaris, amb màxims que poden arribar als 18 fàrmacs al dia. A les residències de gent gran, la mitjana és superior.

La polifarmàcia es considera un factor determinant per a l'aparició d'incidents relacionats amb l'ús dels medicaments a les residències geriàtriques i les persones granses són els grans perjudicats. La freqüència de patir un mal innecessari, associat a l'assistència sanitària i relacionat amb els medicaments en aquests centres,  és de 227 per cada 1000 persones /any.
Segons l'estudi nacional sobre esdeveniments adversos  en residències i centres assistencials sociosanitaris (Estudi EARCAS ), els problemes relacionats amb la medicació es troben entre els incidents que es succeeixen amb més freqüència. Entre ells destaquen, la falta de compliment o adherència terapèutica, la prescripció o l'administració de medicaments innecessaris a pacients equivocats, l'omissió de dosi o el monitoratge insuficient dels tractaments. Existeixen diversos factors que contribueixen a l'aparició d'aquests problemes i la majoria estan relacionats amb la pròpia naturalesa dels pacients, la formació o la qualificació del personal, l'entorn de treball o la comunicació entre torns, els professionals i/o els nivells assistencials.


Deixa un comentari