Teràpia ocupacional: la importància de les activitats significatives per preservar l’autonomia

Febrer 3, 2023

Probablement, la teràpia ocupacional és l'àrea professional més desconeguda de totes les que fan que residències i centres de dia per a gent gran funcionin com cal i donin resposta a les necessitats de les persones usuàries. Tot i que la seva presència està regulada en aquests serveis per a la tercera edat des de fa anys, encara cal fer una mica de pedagogia de quines són les seves funcions i com ens ajuda al manteniment de l’autonomia a mida que envellim.

La funció dels i les professionals de la teràpia ocupacional consisteix, en general, a fomentar i potenciar que les persones siguin autònomes en la seva vida, tenint en compte l'entorn en què es troben en cada etapa. És a dir, adaptant-se al fet que no és el mateix tractar una persona de 20 anys que una persona gran que viu a una residència. Així doncs, treballen en funció del que necessita cada individu i ho fan a partir d'activitats.

Autonomia, més enllà de la supervivència

S’ha de tenir en compte que quan parlem d’autonomia ens referim a tres àrees. La primera és la del que anomenem les Activitats de la Vida Diària (AVD), que són les activitats que responen a necessitats vitals, com rentar-se, menjar, vestir-se... La segona, serien les activitats instrumentals i estan més relacionades amb com ens movem en societat. Inclouen, per exemple, la gestió dels diners, desplaçar-se en transport públic o fer la compra. La tercera àrea és la que fa referència a les activitats de la vida social i es treballa sobretot en àmbits com el de les drogodependències i la integració social d'alguns col·lectius.

En l'àmbit de les residències i els centres de dia per a gent gran, els professionals de la teràpia ocupacional del Grup Mutuam intentem oferir propostes que generin espais d’oci i que alhora siguin terapèutiques. Un bon exemple seria el del ganxet, que és una activitat que a algunes persones els serveix per entretenir-se però al mateix temps permet treballar la motricitat fina o la memòria, entre altres capacitats, tant físiques com cognitives i socials. Així doncs, a partir de les necessitats de la persona, dissenyem unes activitats que siguin significatives per a ella i que l’ajudin a fomentar les àrees que fallin en aquell moment.

Preservar les capacitats

A les residències per a la tercera edat, l’objectiu no és tant fomentar l'augment de l'autonomia com mantenir-la. S’ha de tenir en compte que tot allò que es perdi, en la majoria dels casos, no es podrà recuperar. Per tant, s’ha d’intentar conservar al màxim. En aquest sentit, els i les terapeutes ocupacionals podem contribuir que, mitjançant els hàbits quotidians, s'alenteixi el procés de deteriorament cognitiu de les persones.

"Mentre puguis, fes-ho tu" esdevé un lema essencial, perquè mentre l’individu continuï fent les coses per si mateix, recordarà com fer-les i seguirà movent-se. Convé ressaltar aquí que una activitat tan simple com vestir-se implica un bon nombre de moviments i, a nivell cognitiu, una seqüenciació que cal recordar. Si es deixa de fer, aquestes capacitats es perden i no es recuperen.

Fer per no perdre independència

No obstant això, encara ens trobem que hi ha residents i famílies que consideren que, un cop la persona ingressa, l’equip professional li ha de fer tot, perquè forma part del servei. Davant d’això, és fonamental que els fem entendre la importància que es facin les coses ells mateixos. De fet, a tothom ens costa concebre tot allò que podem arribar a perdre si deixem de fer les coses. Així mateix, també hi ha famílies que tenen molt clar el que la persona pot fer i ens n'informen des de l’inici perquè són molt conscients de la importància que la persona no perdi aquestes capacitats.

En el cas de la Residència Mercat del Guinardó, gestionada pel Grup Mutuam, des de Teràpia Ocupacional, avaluem les persones quan arriben i fem una fotografia de la seva autonomia. Aquesta informació la traspassem a les auxiliars, que són les que hi passaran més temps, i elles procuren, tant com sigui possible, que facin tot allò que puguin per elles mateixes.

Pedagogia des de la realitat

En aquest sentit, els i les professionals de la teràpia ocupacional tenim la tasca d'explicar i conscienciar les auxiliars sobre la importància de treballar d'una determinada manera en funció de cada persona. Ara bé, també hem de ser conscients que amb la càrrega de feina que tenen això no sempre és factible. En cada cas, també hem de veure què és prioritari per a la persona usuària. Així mateix, les auxiliars també ens aporten a nosaltres informació valuosa que pot complementar o fins i tot modificar allò que nosaltres hem avaluat inicialment.

Una altra funció del o la terapeuta ocupacional és la recomanació d'ajudes tècniques: cadires de rodes, caminadors, bastons... Primerament, ens encarreguem de valorar la funció de cadascuna d'acord amb la necessitat de cada persona i, després, de tramitar els ajuts públics per adquirir-les.

L’ACP i la teràpia ocupacional

Activitat de teràpia ocupacional.
Activitat de teràpia ocupacional.

Un dels pilars del model assistencial del Grup Mutuam és l’Atenció Centrada en la Persona (ACP). Relacionat amb això, val la pena dir que els i les terapeutes ocupacionals, per la nostra formació, tenim clar que és essencial saber què és allò significatiu per a la persona que atenem. De fet, si el que dissenyem no és significatiu per a ella, no estarà prou motivada a treballar-ho. Per això, l'ACP és un model interessant per a nosaltres. Tot i així, el fet que ja tinguem inculcada la idea que cal un abordatge individual i d'acord amb les necessitats de les persones no vol dir que sigui fàcil aplicar-la a la realitat del món residencial.

Als centres per a gent gran, cada àmbit professional té una funció concreta. En canvi, podríem dir que els terapeutes ocupacionals som una barreja de tot plegat, perquè en una sola activitat podem treballar diferents àmbits. Segurament per això treballem de forma coordinada amb companys i companyes d’altres disciplines. A la Residència Mercat del Guinardó, funcionem com un equip multidisciplinari i, alhora de plantejar les activitats i abordar els hàbits quotidians de les persones residents, és habitual que els i les professionals de la teràpia ocupacional ens coordinem amb els professionals de la fisioteràpia, l’educació social, la psicologia i el treball social.

Capacitats físiques i cognitives

Les activitats que l’equip tècnic proposem als i les residents dels centre del Grup Mutuam tenen com a objectiu reforçar tant la vessant cognitiva com la física. Pel que fa a la primera, podem treballar la fluència verbal i, per exemple, demanar-los que ens diguin totes les paraules que coneixen amb la lletra 'p' o que anomenin tot allò que podem trobar a una cuina. En canvi, si volem treballar el llenguatge automàtic podem demanar-los que completin frases fetes.

Pel que fa a la segona vessant, a nivell motriu, treballem molt en funció de la patologia o minusvàlua que tingui la persona. En una residència, el que més se sol necessitar, però, és treballar la motricitat general. Així, la motricitat fina la podem potenciar amb el ganxet o pintant i la motricitat gruixuda, amb moviments amplis de cames i braços.

Activitats adaptades

Oferim tant activitats individuals com grupals i amb enfocaments molt diferents, en funció de les característiques de col·lectiu. Per un costat, tenim les persones amb demència avançada. Amb elles hem de tenir en compte que és molt complicat treballar en grup perquè la informació no els arriba bé i tenen una capacitat d'atenció molt limitada. Per això els plantegem activitats molt curtes i molt concises. Per exemple, els ensenyem una làmina i els demanem que assenyalin el color vermell que hi veuen. Per un altre costat, tenim col·lectius cognitivament més preservats, als quals podem plantejar un gran ventall d’activitats col·lectives. Un exemple meravellós del que fem amb elles serien les corals o les coreografies en grup.

En general, la rebuda de les propostes és bona, perquè si per a elles l'activitat és significativa, té un propòsit, els agrada molt. Hem de tenir en compte que, més enllà dels propòsits terapèutics, les persones usuàries necessiten entretenir-se. Així mateix, val la pena escoltar el que elles mateixes ens proposen i intentar portar a terme allò que sigui factible.

Anna Ordeig

Terapeuta Ocupacional de la Residència Mercat del Guinardó

Grup Mutuam


Deixa un comentari