Saps com utilitzar de forma segura els medicaments?

Abril 9, 2015

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que més de la meitat dels medicaments que es prescriuen, dispensen i compren són inapropiats i que més de la meitat dels pacients no són capaços de prendre’ls correctament. El sobre ús i l’ús irracional de medicaments és un problema a nivell mundial.

Més de la meitat dels medicaments que es prescriuen són inapropiats

L’ús racional de medicaments significa que el pacient rebi medicació apropiada a les seves necessitats clíniques, a dosis adients als seus requeriments individuals, durant un període de temps adequat i al menor cost per a la comunitat.

Tant la sobremedicació, com la inframedicació o l´ús inapropiat dels fàrmacs resulta en un malbaratament de recursos i en l’aparició de problemes relacionats amb els medicaments. Exemples d’ús irracional són: la polifarmàcia, l’ús inapropiat d’antibiòtics, la prescripció de medicaments en desacord amb guies clíniques, l’automedicació i la no adherència (la manca del correcte seguiment per part del pacient del tractament farmacològic prescrit).

Per sobre de la mitjana europea

Durant l’any 2012, es varen dispensar a l’estat espanyol 150 milions de receptes de medicaments, una xifra que està per sobre de la mitjana dels països europeus. A aquesta xifra, hem d’afegir-hi els medicaments que es prenen de lliure dispensació, els suplements, els preparats a base de plantes medicinals (no exempts de efectes adversos), etc.

El risc d’efectes adversos per medicaments és més elevat en casos de persones majors de 65 anys, que prenguin més de cinc medicaments, pacients amb malalties cròniques, malalts atesos per diferents professionals o centres d’assistència i aquells pacients que han estats donats d’alta hospitalària recentment. En els últims anys s’ha començat a treballar i a incidir especialment en la coordinació durant les transicions del pacient entre els diversos nivells sanitaris (hospital, sociosanitari, residència, domicili, primària), ja que comporten un especial risc de duplicació de tractaments.

Tasca de conscienciació

Actualment, es fan campanyes per tal de conscienciar als usuaris sobre l’ús racional dels medicaments. Aquestes s’estan portant a terme per part de diferents organitzacions, amb la finalitat d’augmentar el coneixement sobre l’ús racional de medicaments entre la població, lliurant informació i recomanacions com: revisar periòdicament els medicaments que es prenen i els que es tenen a la farmaciola domèstica, evitar la manipulació dels medicaments (per exemple treure’ls de l’envàs original per guardar-los en un altre), tenir present que no tots els medicaments són per a tota la vida o comentar al centre de salut o a la farmàcia corresponents si es nota qualsevol símptoma diferent ja que pot ser un efecte advers.

Per últim, els medicaments nous no sempre són millors. S’ha de tenir en compte que poden aparèixer efectes adversos que no hagin estat detectats durant la fase de precomercialització i que, per tant, s’han de controlar més estretament.

Servei de Farmàcia de Grup Mutuam

 


Deixa un comentari