El 58% dels residents visitats pels equips EAR de Mutuam són NECPAL +

Aquesta és una de les conclusions preliminars del projecte de recerca "Implementació i avaluació del programa NECPAL als EAR de Mutuam" guanyador d’un dels Premis de Recerca 2014, de la Fundació Mutuam Conviure.

Davant la pregunta als nostres professionals dels EAR (Equips de Suport a l'atenció Sanitària en residències) sobre els seus pacients ingressats en les residències per a gent gran que visiten: "Li sorprendria que aquest malalt morís al llarg del proper any?", en el 64% dels casos la resposta ha estat NO, i en el 58% dels casos, a més, complien un altre criteri de comorbiditat i per tant han estat considerats NECPAL+. Els criteris d’inclusió dels pacients a aquest estudi estaven relacionats amb criteris concrets de cronicitat, com per exemple, pacient institucionalitzat amb demència especialment afectat de ...

Tal com preveia el projecte de recerca, s’ha dut a terme el treball de camp durant més d’un any amb una mostra de 471 residents. En la sessió clínica que es va fer amb professionals del Grup Mutuam el 4 de maig es van presentar els resultats preliminars. Es constata que la prevalença i les característiques clíniques dels pacients visitats pels EAR estan en línia amb les d’altres mostres estudiades, es detecten àrees de millora en el model d’assistència pal·liativa i la possibilitat d’iniciar noves línies de recerca per a futurs treballs.

El programa NECPAL CCOMS-ICO és una iniciativa de l’Observatori Qualy/Centre col·laborador de la OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). L’objectiu del Programa és impulsar la millora de l’atenció dels pacients amb malalties cròniques avançades i necessitat d’atenció pal·liativa. La identificació d’aquests pacients amb l’eina NECPAL ha de permetre oferir-los una atenció integral d’acord a les seves necessitats, mitjançant la coordinació i continuïtat dels diferents dispositius del sistema de salut, amb visió territorial i comunitària.

Necpal_2
Dr. Xavier Gómez-Batiste, director científic del Programa CCOMS QUALY

La Fundació Mutuam Conviure te la missió d’incentivar la feina ben feta en el món de l’assistència sociosanitària i social de les persones que viuen a Catalunya. Una de les seves línies d’actuació és promoure la recerca, per això convoca cada any els Premis de Recerca en Geriatria i Gerontologia Clínica dotats amb 12.000€.


Deixa un comentari