Deixar allò que ens importa en bones mans

Febrer 19, 2016

A mesura que avança l’envelliment de la nostra societat, l’apoderament es va convertint en un instrument jurídic més estès.

En fer-nos grans, és possible que tinguem dificultats per portar a terme certs tràmits, ja sigui perquè veiem reduïda la nostra mobilitat i ens costi desplaçar-nos o perquè alguna malaltia faci que disminueixin les nostres facultats mentals. Per tal que una persona de la nostra confiança pugui gestionar els nostres béns en cas que nosaltres no puguem o vulguem fer-ho, existeix una eina jurídica anomenada apoderament.

Apoderar una persona consisteix a facultar-la davant notari perquè ens representi i faci determinats actes i gestions en el nostre nom i interès. Aquest document pot ser de caràcter privat, però en la pràctica acostuma a ser públic i perquè tingui validesa ha d’atorgar-se davant d’un notari que avaluï la capacitat de l’atorgant.

Generals o especials

Hi ha diverses menes de poders notarials. D’una banda, els generals, que permeten que la persona a qui apoderem faci qualsevol gestió o negoci sobre el nostre patrimoni en el nostre nom. Són els més comuns, però s’ha tenir en compte que la persona a qui s’atorgui sigui de molta confiança. De l’altra, els poders especials, que faculten l’apoderat per a un acte concret i, fins i tot, d’una manera concreta. És a dir, podem atorgar-li al nostre fill un poder específic perquè vengui el pis on vivíem abans d’entrar a la residència perquè nosaltres no haguem d’anar al banc o al notari a signar la documentació.

El poder preventiu, que tant pot ser general com especial, és aquell que fem quan mantenim plenes facultats per si algun dia les perdem. El poder comença a tenir efecte immediatament i aquest es manté encara que l’atorgant sigui declarat incapaç.

Qui el pot demanar i com

Qualsevol persona que tingui capacitat de discerniment i que així sigui considerada per un notari pot fer un poder notarial i el procediment és molt senzill. Hem d’adreçar- nos a una notaria amb el nostre DNI i les dades de l’apoderat (nom i número de DNI) per exposar quin tipus de poder i de facultats volem concedir. A partir d’aquí, ens concertaran una cita per signar el document. En cas que tinguem dificultats per desplaçar-nos, també podem sol·licitar al notari que vingui a casa. El cost econòmic pot oscil·lar entre els 50 i els 100 euros.

Respecte als límits del poder, hem de tenir en compte que hi ha facultats que no es poden delegar. Per exemple, aquelles relatives als drets polítics, com votar, o a l’esfera més íntima de l’individu, com fer un testament o dissoldre un matrimoni.

Els poders notarials es poden revocar. És a dir, sempre que l’atorgant conservi la seva capacitat, pot adreçar-se al notari i demanar-li que redacti un document anul·lant-los. En el cas dels poders preventius, si la persona que l’ha atorgat ha perdut la capacitat, serà necessària una resolució judicial que els revoqui.

Així doncs, l’apoderament és una eina jurídica molt interessant perquè ens ajuda a gestionar el nostre patrimoni sense haver de desplaçar-nos ni prendre decisions nosaltres personalment i, alhora, ens garanteix que ho faran aquelles persones en qui recau la nostra confiança.

Amb la col·laboració d' Alejandro Vilà, advocat i president de l’AFAB (Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona)

 


Deixa un comentari