902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

PADES

Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport

El CatSalut té contractada amb MUTUAM la gestió de 6 equips PADES de la ciutat de Barcelona.

El PADES és un recurs sociosanitari d’àmbit domiciliari (domicili propi o centre residencial), que dóna suport social i sanitari als Centres d'Atenció Primària, en situacions de:

 • Persones amb malalties cròniques i/o síndromes geriàtrics que s'hagin descompensat.
 • Persones amb malaltia pal.liativa.
 • Persones fràgils associades a l'envelliment i a la dependència.
 • Persones amb malalties neurològiques.
 • Persones amb malaltia en fase de convalescència que requereixi supervisió sanitària especialitzada.
 • Persones amb malaltia que presenti complexitat terapèutica controlable.

Aquest recurs està format per equips interdisciplinaris de professionals especialitzats formats per llicenciats en medicina, diplomats en infermeria, diplomats en treball social i llicenciats en psicologia. L’equip vetlla perquè el pacient rebi en tot moment l’assistència que li cal en el lloc adequat.

Els equips PADES que gestiona Mutuam actuen en diferents zones de Barcelona: barri de l'Eixample (dreta i esquerra) ,  barri de Gràcia, barri de Sants, barri de les Corts i barri de la Verneda.

Descarregar material PDF

Les principals funcions d’aquests equips PADES són:

 • Identificar, valorar i abordar les necessitats de les persones de manera integral amb visió multidimensional.
 • Oferir una atenció individual i personalitzada als pacients a nivell mèdic, d’infermeria, social i emocional.
 • Treballar de manera coordinada amb serveis socials, CAP, centres sociosanitaris i hospitals d’aguts, per identificar les necessitats de les persones.
 • Fer un seguiment exhaustiu de l’estat del malalt amb l'elaboració d'un Pla Terapèutic individualitzat i establir un calendari de visites programades, en funció dels objectius establerts per a cada persona a atendre.
 • Orientar i assessorar al malalt i familiars, respectant els seus valors i preferències, actuant amb ètica professional.
 • Ensenyar als familiars i persones que atenen el malalt tècniques que facilitin la cura de la persona proporcionant seguretat, mitjançant unes guies i pautes d'actuació que s'ensenyen als familiars.
 • Resoldre als familiars i persones que atenen el malalt dubtes i angoixes que els sorgeixen en relació a la malaltia.
 • Donar suport emocional al malalt i al seu entorn.
 • Facilitar i conduir l’elaboració del dol al llarg de la intervenció, quan aquesta ho requereix.
Preguntes freqüents

/

Què he de fer per demanar que el PADES visiti el meu familiar?

L’assistència dels PADES és especialitzada, per tant l’ha de sol·licitar el metge de capçalera o, directament, des de l’hospital on el pacient estigui ingressat. En un termini màxim de 48 hores després d’haver rebut la sol·licitud, l’equip PADES que li pertoqui per zona es posarà en contacte amb la família per acordar el dia i hora que passaran pel domicili a fer la primera visita.

Puc triar quin equip PADES vull que vingui a casa?

No. A Barcelona ciutat els recursos sociosanitaris estan sectoritzats. Cada sector sociosanitari té un equip assignat. En funció d’on es trobi l’usuari actuarà un equip o un altre. Per exemple, si quan se sol·licita la visita de PADES el pacient és a casa seva, el PADES que hi anirà serà el del barri. En canvi, si ha anat a un hospital o clínica privada actuarà el PADES de la zona on estigui el centre en el qual estigui ingressat.

Quants dies a la setmana vénen?

La freqüència de visites varia en funció de l’estat del pacient i de les seves necessitats. S’estableix a la primera valoració que es fa i s’adequa si la situació ho requereix. De fet, una de les primeres coses que es diu a les famílies és que cal una comunicació fluida entre ells i l’equip. Qualsevol canvi en l’estat del malalt, qualsevol dubte que tinguin respecte com l’han d’atendre, cal que el comuniquin a l’equip per tal que aquest pugui vetllar perquè l’atenció que rebi el malalt sigui sempre l’adequada.

Puc demanar a l’equip PADES que faci la higiene personal del meu familiar?

Les funcions d’aquest equip no contemplen aquesta tasca, que l’ha d’assumir l’entorn. Tampoc no subministra medicaments ni ajuda en tasques de logística domiciliària, com anar a comprar menjar. En el cas que l’entorn del pacient no pugui assumir aquests quefers, la treballadora social de l’equip l’orientarà perquè puguin solucionar aquestes necessitats de la manera més convenient.

Pujar