902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

POLÍTICA DE PRIVACITAT


OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB i BLOG de MUTUAM MPS

MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, així com amb la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
D’acord amb els que es disposa en la normativa vigent, MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. 
La present política de protecció de dades podrà variar amb els temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per la Agencia Espanyola de Protecció de Dades i/o la autoritat competent a cada moment. És per això que MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL es reserva el dret a modificar la present política de privacitat i l’avís legal per adaptar-los a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

Li agraïm el seu interès i esperem que gaudeixi visitant-nos. 

CONFIDENCIALITAT WEB i BLOG

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter confidencial per al personal de MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL que gestioni aquesta informació. 
INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQUÈNCIES

VOLUNTARIETAT
S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades contingudes a la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin i en el cas del Blog, comporta la no rebuda del newsletter mensual.
Els Usuaris garanteixen que les Dades Personals facilitades a MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL són veraces i es fan responsables de comunicar qualsevol modificació a les mateixes. 

CONSEQÜENCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.   

INFORMACIÓ PER L’USUARI SOBRE ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES
Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: 

  • A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT DE GRUP MUTUAM
  • Carrer Provença 392, 7a Planta, 08025 BARCELONA
  • O amb la documentació escanejada a la següent adreça de correu electrònic: lopd@mutuam.cat

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.  
Per la mera visita a la WEB i BLOG els Usuaris no faciliten informació personal alguna ni queda obligat a facilitar-la. 
MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.    

AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats. 
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.  
Si escau, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats. 

TREBALLA AMB NOSALTRES
MUTUAM posa a disposició de l’usuari la possibilitat d’oferir-se com a candidat a un possible lloc de treball a les empreses de Grup Mutuam, sempre que existeixi una vacant o un procés de selecció de personal obert. Les dades facilitades per vostè, s’incorporaran i seran tractades a un fitxer amb l’única finalitat de cobrir algun lloc de treball dins de les empreses de Grup Mutuam. La unitat de selecció del Grup Mutuam podrà tractar les dades facilitades i comunicar-les a les diverses empreses de Grup Mutuam, així com les dades que es derivin de la possible relació de proves i entrevistes amb l’única finalitat d’atendre la correcta selecció de personal en el/els processos que es duguin a terme en les diverses empreses i centres pertanyents a Grup Mutuam.  


MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL no utilitza tècniques de Spamming i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest web www.mutuam.cat i www.mutuamblog.com  o missatges de correu electrònic.   
El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I. de 14 de Desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i normativa que les desenvolupen. 

COMPROMIS DE L’USUARI

L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web www.mutuam.cat i www.mutuamblog.com


EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta de casos MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. 
MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris de www.mutuam.cat, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.  
MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

EMPRESES DEL GRUP MUTUAM
A l’efecte de complir exclusivament amb la prestació dels serveis o dels processos de selecció de personal entre MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL i l’Usuari, les dades de caràcter personal de l’Usuari podran ser comunicades a les empreses del Grup Mutuam. 

Les empreses que formen part del Grup Mutuam són: 

MUTUAM M.P.S.
V08210676
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona

FUNDACIO PRIVADA MUTUAM CONVIURE
G60076692
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona

MUTUAL GESTION INTEGRAL, S.L.U.
B61902714
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona

QUIDAM EUROPA, S.L.U.
B61307799
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona

RESIDENCIAS AIDAR, S.L.U..
B62945860
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona

UTE VILA-SECA
U62495205
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona


SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL posa a disposició dels Usuaris el telèfon 93 380 09 70 per qualsevol dubte, consulta, informació, suggeriment o reclamació. 

INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web www.mutuam.cat i www.mutuamblog.com és MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL amb domicili al Carrer Ausiàs Marc Nº 39 -08010- Barcelona, i amb domini d’Internet http://www.mutuam.cat i http://www.mutuamblog.com, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail mutuam@mutuam.cat. MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL, que es troba degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 25.021, Secció General, Foli 196, Fulla Nº B-82 332. Inscripció 1ª i NIF V08210676