902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI

DE PROTECCIÓ DE DADES


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Dades de contacte dels responsables
GRUP MUTUAM

(MUTUAM MPS; MUTUAL GESTION INTEGRAL S.L.U.; RESIDENCIAS AIDAR S.L.U..; QUIDAM EUROPA S.L.; UTE RESIDENCIA VILASECA; FUNDACIO PRIVADA MUTUAM CONVIURE)
Carrer Provença, 392, 7ª planta, 08025 (Barcelona)
T. 932479440
lopd@mutuam.com
 

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Quins tractaments portem a terme amb les seves dades personals? Quina és la base que ens legitima a tractar les seves dades personals?
1. Les dades personals seran tractades amb la finalitat de prestar el “Servei Gent Gran”, i poder-li oferir les seves avantatges; servei d’orientació social (accés directe a un equip d’orientadors socials), organització d’activitats lúdiques i culturals específiques per a gent gran, enviament de la revista Mutuament, i descomptes en la majoria de serveis que pugui necessitar. La base de legitimació és la execució del contracte de prestació de serveis.

D’acord amb l’article 9 apartat (h) del Reglament Europeu 2016/679, el tractament és necessari (...) diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social.

En tot cas, al captar dades de salut, tractarem les seves dades sempre que ens hagi donat el seu consentiment. Per tant, la base que legitima el tractament de les seves dades de salut és un consentiment exprés.
2. Les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar els següents serveis:
Mutuam en casa: servei d’atenció a domicili personalitzat segons les necessitats i gestionar els nostres recursos per a donar una solució adequada.
Servei de teleassistència: tramitar l’enviament i pagament del servei perquè el proveïdor pugui gestionar la instal·lació i manteniment i prestar assistència a la seva central d’alarmes.
3. Si és usuari/a dels serveis residencials, podem tractar les seves dades per proporcionar-li els següents serveis residencials de Mutuam:
Apartaments: gestionar la seva estada i proporcionar-li el lloguer dels nostres apartaments. Tanmateix, tractem ses teves dades per proporcionar-li serveis assistencials, domèstics i lúdics del propi recurs.
Residències geriàtriques: tanmateix, gestionar la seva estància a les nostres residències geriàtriques i oferir-li un servei d’assistència continuada per equips altament professionalitzats.
Centres de dia: serveis d’atenció diürna multidisciplinar i organització d’activitats adequades a les seves necessitats.
4. Les seves dades són necessàries per la prestació dels següents serveis sanitaris:
 • Assistència sociosanitària en els nostres hospitals sociosanitaris d’acord amb el seu diagnòstic.
 • Assistència sociosanitària en els nostres hospitals de dia.
 • Prestació d’Atenció Domiciliària i Equips de suport especialitzats (PADES)
 • Activitats assistencials en les residències geriàtriques assignades pel Servei Català de la Salut, a través dels nostres equips d’atenció residencial (EAR)
 • Unitat de valoració geriàtrica integral (UVGI) amb la finalitat de prevenir, avaluar i abordar situacions de fragilitat o alteracions cognitives i efectuar una valoració íntegra del seu estat de salut.
 • Suport i atenció psicosocial en els processos de dol a través dels equips d’Atenció Psicosocial de l’Obra Social La Caixa, gestionats per Mutuam.
5. Gestionar i tramitar les diferents assegurances que Mutuam ofereix. La base de legitimació és l’execució del contracte de l’assegurança.
6. Tractem les seves amb la finalitat d’oferir més informació sobre els nostres serveis, així com resoldre qualsevol qüestió o dubte que ens faci arribar via telefònica o per correu electrònic. La base de legitimació és l’execució del contacte de prestació de serveis.
7. Podrem tractar les seves dades per mostrar el contingut de la web, el blog i els butlletins digitals, sol·licitat per l’usuari d’acord amb la Política de Cookies i la Política de Privacitat del nostre lloc web www.mutuam.cat i del nostre blog www.mutuamblog.com La base de legitimació és l’autorització del receptor de la informació.
8. Si desitges treballar amb nosaltres tractarem les dades personals que ens facis arribar a través del formulari de sol.licitut de treball que tenim a disposició a la nostra web.
T’informem que tractarem les teves dades amb la finalitat d’incorporar-te al procés de selecció de Grup Mutuam.
La base de legitimació és el teu consentiment perquè tractem les teves dades per la finalitat d’incorporar-te al nostre procés de selecció.


Quins drets pot exercir ?

 • Té dret a que l’informem si estem tractant dades teves.
 • Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.
 • En determinats casos podrà sol•licitar la limitació del tractament, en aquest cas l’utilitzarem únicament per l’exercici o defensa de reclamacions.
 • En determinats casos podrà oposar-se perquè tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, excepte que per motius legítims imperiosos o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a revocar el consentiment.
 • Dret a la portabilitat de les dades, si és aplicable. Té dret a copiar i transferir dades des de la nostra base de dades a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
 • Per més informació sobre aquests drets, posis en contacte amb nosaltres a: lopd@mutuam.com

Com pot exercir els seus drets ?
Per exercir els seus drets haurà de presentar un escrit a l’adreça que consta a l’encapçalament o enviar un comunicat al correu electrònic a lopd@mutuam.com En aquest escrit o comunicat s’haurà d’especificar quin d’aquests drets sol•licita que sigui satisfet i caldrà acompanyar-se del DNI o document identificatiu equivalent. Si vol disposar d’un model per fer-ho es podrà:

Tanmateix, l’informem que si no rep resposta satisfactòria en l’ús de l’exercici dels seus drets o en la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan 6, 28001-Madrid.

Delegat de Protecció de Dades (DPD)
El Delegat de Protecció de Dades (DPD) té diverses funcions assignades pel RGPD. En relació amb el responsable del tractament, assessora, informa i supervisa sobre tot el que té a veure amb les obligacions previstes en el RGPD i la resta de normativa aplicable, sobre el seu compliment per part de l'entitat i en les relacions amb l'Autoritat de Protecció de Dades . Pel que fa a l'Autoritat de Protecció de Dades, ha de cooperar i servir d'enllaç. I, finalment, respecte a les persones afectades, atén i vetlla per  l'exercici de drets i qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades.

Pot fer arribar qualsevol consulta, a aquesta adreça de correu:
Mireia Esparbé - dpd@mutuam.com

Durant quan temps conservarem les seves dades ?
1 a 3: Les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre es mantingui en vigor la relació contractual i en tot cas es conservaran durant els plaços mínims previstos per la normativa aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats i el deure de conservació. En qualsevol cas, les seves dades seran cancel.lades transcorregut el període de conservació segons estipuli la normativa vigent.
4 a 7: Les dades personals proporcionades per la prestació d’assistència sanitària es conservaran durant el temps adequat a cada cas (atenent a criteris mèdics i legals) Les històries clíniques han de conservar-se durant un termini mínim de 15 anys des de la data d’alta de cada procés assistencial d’acord amb l’establert a la llei 21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i a l’autonomia del pacient i a la documentació clínica.
Superat aquest termini mínim i havent finalitzat la relació assistencial i contractual, es mantindran les dades degudament bloquejades i anonimizades durant el termini corresponent a la prescripció legal.
8: Les teves dades personals seran tractades i conservades durant el procés de selecció.


DESTINATARIS DE LA CESSIÓ

1.    Per la correcta prestació del servei les seves dades de caràcter personal poden ser comunicades a les empreses del GRUP MUTUAM. Les empreses que formen part del GRUP MUTUAM són:

MUTUAM M.P.S.
V08210676
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona

MUTUAL GESTION INTEGRAL, S.L.U.
B61902714
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona

UTE RESIDENCIA VILASECA
U-62495205
Carrer del Requet de Fèlix, 35, 43480 Vila-seca, Tarragona

QUIDAM EUROPA, S.L.U.
B61307799
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona

RESIDENCIAS AIDAR, S.L.U.
B62945860
Carrer Ausiàs Marc nº 39 -08010- Barcelona

FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE
G60076692
Carrer Ausiàs Marc nº39 -08010- Barcelona

Finalitat de la cessió: Les dades es comunicaran amb la finalitat de prestar el servei en el marc d’un contracte d’encàrrec de tractament i/o amb finalitats administratives internes.
L’activitat de GRUP MUTUAM es du a terme sota les polítiques de control i supervisió dels serveis corporatius centrals a través de la societat MUTUAM, M.P.S., ubicada a Carrer Provença, 392, 7a planta, 08025 Barcelona. T. 932479440 lopd@mutuam.com
És per aquest motiu que les seves dades podran ser comunicades i tractades amb les finalitats administratives internes.
Legitimació de la cessió: Compliment del contracte de prestació de serveis. Contracte d’encarregat de tractament entre empreses del Grup. D’acord amb el Considerat 48 del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades). Els responsables que formen part d’un grup empresarial o d’entitats afiliades a un organisme central poden tenir un interès legítim en transmetre dades personals dins del grup empresarial per a finalitats administratives internes, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.