902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència


1905

Creació de la Mútua Catalana com a entitat asseguradora sense afany de lucre. Va ser impulsada per Eusebi Güell i Bacigaluppi, mecenes de Gaudí i un important empresari tèxtil.


1943

La Mútua Catalana es converteix en 3 entitats mutualistes, una d’elles el Montepío Téxtil de Enfermedades.


1944

El Montepío Téxtil de Enfermedades esdevé entitat col·laboradora del “Seguro Obligatorio de Enfermedad” i ofereix assistència sanitària primària i hospitalària als pensionistes del sector tèxtil de tot l’estat espanyol.


1985

Amb el traspàs de competències sanitàries a la Generalitat de Catalunya, el Montepío Textil concerta amb l’Institut Català de la Salut i, més tard, amb el Servei Català de la Salut, la prestació d’assistència sanitària primària i especialitzada a determinats col·lectius vinculats al sector tèxtil.


1992

El Montepío Téxtil inicia una etapa de renovació que comença amb el canvi de nom i que marca l’inici d’un període de creixement i desenvolupament, determinat bàsicament per la diversificació de l’activitat. MUTUAM amplia la seva cartera de productes i serveis i s’especialitza en l’atenció social i sanitària de les persones grans, sempre en estreta col·laboració amb el Departament de Salut i amb el d’Acció Social i Ciutadania.


Actualitat

Avui en dia, MUTUAM és un grup d’empreses, que presta assistència sanitària a malalts crònics i atenció social a persones grans o amb dependència. La capçalera del grup continua sent la mutualitat de previsió social.